Home

AIFM direktivet

(4) Detta direktiv syftar till att skapa en inre marknad för AIF-förvaltare och ett harmoniserat konsekvent ramverk för reglering och tillsyn avseende alla AIF-förvaltares verksamheter inom unionen, inklusive de som har sitt säte i en medlemsstat (EU-baserade AIF-förvaltare) och de som har sitt säte i ett tredjeland (icke EU-baserade AIF-förvaltare) Sammanfattning. Direktivförslaget omfattar förvaltare av alternativa investeringsfonder som hör hemma inom EU, oavsett om de fonder som de förvaltar hör hemma inom EU eller i tredjeland. Fonderna regleras dock inte i förslaget utan enbart deras förvaltare. Förslaget syftar till att 1) förbättra tillsynsmyndig­heternas möjlighet att bedriva tillsyn på makronivå för att bedöma. Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder AIFM-direktivet. Beskrivning saknas! Rättsfall 1. HFD 2020:49: Fråga dels om andelsägare i ett bolag i Luxemburg ska CFC-beskattas för bolagets inkomster, dels om utdelningar och kapitalvinster på andelarna i bolaget ska tas upp endast till fem sjättedelar med stöd av inkomstskattelagen eller EUF-fördraget

AIFM-direktivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010. Direktivet gäller för förvaltare av alternativa investeringsfonder I Sverige regleras fonderna i lagen om värdepappersfonder. Förvaltningen av andra typer av fonder, s.k. alternativa investeringsfonder, regleras i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Även den lagstiftningen bygger på ett EU-direktiv; det s.k. AIFM-direktivet (Alternative Investment Fund Managers Directive) Den som förvaltar en alternativ investeringsfond är att betrakta som en AIF-förvaltare. Definitionen av vad som är en alternativ investeringsfond framgår av LAIF En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland har tillstånd enligt AIFM-direktivet får, efter tillstånd av Finansinspektionen, förvalta en specialfond. Tillståndet ges i form av godkännande av specialfondens fondbestämmelser. Förutsättningarna för tillstånd framgår av 5 kap. 2 § LAIF AIFM-direktivet innehåller en del nya definitioner och begrepp. Av störst betydelse är begreppen alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) och förvaltare av sådana fonder (AIF-förvaltare). Utredningen föreslår att definitioner och förkortningar av dessa begrepp införs i den nya lagen.

 1. Vinge har bevakat AIFM-direktivet sedan förslaget väcktes 2009 och vi har en arbetsgrupp i Stockholm bestående av specialister inom corporate, regulatory och arbetsrätt. Välkommen att kontakta någon av oss ifall du är intresserad av ytterligare information: Michael Wigge, Private Equity, +46 (0)10 614 30 56, michael.wigge@vinge.s
 2. I propositionen föreslås också vissa andra ändringar än de som är direkt motiverade av AIFM-direktivet. Dessa förslag syftar främst till att reglera marknadsföring av alternativa investeringsfonder till ickeprofessionella investerare. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 22 juli 2013
 3. Ett lågbeskattat bolag i Luxemburg vars verksamhet är organiserad i enlighet med vad som förutsätts i AIFM-direktivet (2011/61/EU) har ansetts utgöra en verklig etablering från vilken en affärsmässigt motiverad verksamhet bedrivs (CFC-beskattning). Även fråga om beskattning av utdelning och kapitalvinst hänförlig till bolaget och hur kravet på jämförlig beskattning i 42 kap. 15.

The Alternative Investment Fund Managers Directive is a European Union law that applies to hedge funds, private equity funds, and real estate funds AIFM-direktivet. Direktivet syftar till att harmonisera bestämmelserna om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Till skillnad från vad som gäller fonder som omfattas av UCITS-direktivet saknas bestämmelser på EU-nivå om fonderna som sådana. AIFM-direktivet har genomförts genom lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 8.08.2014 | ESMA/2014/869 SV Riktlinjer om rapporteringskrav enligt artiklarna 3.3 d och 24.1, 24.2 och 24.4 i AIFM-direktivet AIFM-direktivet ses som ett barn av sin tid, och det bör följaktligen granskas med detta i åtanke. I september 2008 antog Europaparlamentet två resolutioner. 1 i vilka kommissionen uppmanades inleda en lagstiftningsprocess medsyfte att komma tillrätta med de risker de s.k.somalternativa investeringsfonderna 2. 3

Nye finansregler innføres i hele Europa - men i Norge

direkt motiverade av AIFM-direktivet. Dessa förslag syftar främst till att reglera marknadsföring av alternativa investeringsfonder till icke-professionella investerare. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 22 juli 2013 2013. Lagen implementerar det så kallade AIFM-direktivet och syftar just till att reglera alla juridiska personer vars verksamhet består av förvaltning av alternativa investeringsfonder, så kallade AIF-förvaltare. Fonderna benämns AIF:er AIFM-direktivet ska vara genomfört i svensk rätt senast den 22 juli 2013, då Sverige och övriga medlemsstater ska ha antagit och offentliggjort de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet. Av direktivet följer vidare att medlemsstaterna ska tillämpa dessa författningar från och me Riktlinjer om en sund ersättningspolicy enligt AIFM-direktivet ESMA • CS 60747 - 103 rue de Grenelle • 75345 Paris Cedex 07 • France • Tel. +33 (0) 1 58 36 43 21 • www.esma.europa.eu Innehållsförtecknin Directive 2011/61/EU is a legal act of the European Union on the financial regulation of hedge funds, private equity, real estate funds, and other Alternative Investment Fund Managers (AIFMs) in the European Union. The Directive requires all covered AIFMs to obtain authorisation, and make various disclosures as a condition of operation

AIFM-direktivet och dess effekt på private equity-branschen Zimdahl, Carl Johan LU () JURM01 20101 Department of Law. Mark; Abstract (Swedish) Ända sedan Europeiska kommissionen i april 2009 lade fram sitt förslag till AIFM direktiv har det varit föremål för hård kritik och en stor mängd ändringsförslag behandlar AIFM-direktivet i allmänhet, vad direktivet reglerar och vilka som omfattas. Dessa två delar får ses som en faktamässig bakgrund. Den som är insatt i svensk fondrätt och har en allmän kunskap om direktivets uppbyggnad behöver inte läsa dessa delar Den 22 juli 2013 trädde AIFM-direktivet i kraft och i Sverige implementerades direktivet genom lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Lagen innebär att många företag som tidigare inte var reglerade nu anses bedriva tillståndspliktig verksamhet

* AIFM-direktivet formades av Europeiska rådet efter finanskrisen år 2008 i syfte att få till stånd en harmoniserad reglering för kontroll och förbättrad övervakning av fonder inom EU samt att öka insynen i fonder som agerar på en gränsöverskridande marknad Genom de förslag som lämnas genomförs EU-direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet. De nya reglerna berör alla som förvaltar fonder i någon bemärkelse men.

Direktiv om förvaltare av alternativa investeringsfonder

CFC-beskattning · AIFM-direktivet · Utdelning · Etableringsfrihet · Fri rörlighet för kapital. Relaterade nyheter. Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats. Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt. Högsta förvaltningsdomstolen I juli förra året trädde det omdebatterade AIFM-direktivet i kraft genom en ny svensk lag. Reglerna berör alla alternativa investeringsfonder (AIF:er) och reglernas inträde har skapat ett nytt behov på marknaden. För att möta behovet lanserar Nordic Growth Market (NGM) en komplett plattform för AIF-fonder

Regelverket för förvaltare av alternativa

AIFM-direktivet lagen

Direktiv och förordning om gränsöverskridande distribution

Det nya AIFM-direktivet tillåter inte att värdepappersbolag förvaltar specialfonder, såsom Shepherd Energy Fund. Däremot innefattar Shepherd Energy AB:s värdepapperstillstånd att bedriva diskretionär förvaltning och därför kommer förvaltningen att fortsätta i den förvaltningsformen En auktoriserad AIF-förvaltare som i Finland ämnar marknadsföra andelar i en AIF-fond som är etablerad i ett tredjeland, är inte skyldig att iaktta vad som i 7 kap. 4 § i AIFML eller med stöd av artikel 21 i AIFM-direktivet någon annanstans föreskrivs om förvaringsverksamhet, till den del som bestämmelserna gäller AIF-fonder som är etablerade i tredjeländer kollektivavtalsförhandlingar. Detta påpekas också i AIFM-direktivet där det i skäl 28 stadgas att bestämmelserna om ersättning bör inte påverka det fulla utövandet av grundläggande rättigheter som är garanterade i fördragen, särskilt artikel 153.5 i EUF-fördraget, allmänn Current students New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Servic

Regelverket för fonder - Fondbolagens förenin

utifrån AIFM direktivet. Detta innebär tillkommande regelverk och viss tillsyn från Finansinspektionen. Bland annat innebär regelverket att bolaget ska noteras vid en reglerad marknad efter att första emissionen avslutats. Ytterligare krav är att det ska finnas ett förvaringsinstitu 1) AIFM-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010

Trots rekordinflöden till ESG-ETFer hittills under 2020 - och ett starkt år för nyemission av gröna obligationer - ser trenden att investera hållbart endas Helsingfors den 28 december 2017. Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. I enlighet med riksdagens beslut. upphävs i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) 7 kap. 8 § 2 mom. och 19 kap. 6 §, av dem 19 kap. 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 739/2016,. ändras 2 kap. 4 § 19 punkten, 5 § 2 mom. 10 punkten, 6 § 2 och 3. AIFM-direktivet - Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 Emissionen - emission som genomförs genom detta prospekt AIFM-direktivet har genomförts i svensk rätt genom lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Genom villkorade regler innebär AIFM-direktivet även att den inre marknaden ska öppnas upp för AIF-förvaltare och alterna-tiva investeringsfonder som är etablerade utanför EES men förs

Alternativa investeringsfonder Finansinspektione

1095/2010 (AIFM-direktivet). Genom direktivet harmoniseras reglerna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare). Direktivet innehåller bestämmelser om tillståndsplikt, verk-samhetskrav och tillsyn när det gäller AIF-förvaltare. Med stöd av tillstån Private equity-fonder regleras under AIFM-direktivet och är således, som ovan nämnts, inte direkt berörda av det i detta delbetänkande behandlade UCITS-direktivet. Det finns dock flera frågeställningar som 2014-års Fondutredning ska belysa i sitt slutbetänkande, som är centrala för att kapitalförsörjningen till onoterade tillväxtbolag via private equity-fonder ska fungera Behovet uppkom i samband med det nya AIFM-direktivet som trädde i kraft 2013 vilket innebar att AIF-fonder som ville marknadsföra sig gentemot icke-professionella investerare måste vara upptagna till handel på en reglerad marknad. Undantaget är så kallade specialfonder Häftad, 2012. Den här utgåvan av Förvaltare av alternativa investeringsfonder (SOU 2012:67) : Betänkande av AIF-förvaltarutredningen är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare Finansinspektionens föreskrifter. Enligt artikel 13.1 i AIFM-direktivet ska en AIF-förvaltare ha en ersättningspolicy och en ersättningspraxis som är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering och inte uppmuntrar till risktagande i strid mot den förvaltade fondens riskprofil eller fondbestämmelser

EES-baserade AIF-förvaltare Finansinspektione

bl.a. skäl 4 i AIFM-direktivet och s. 249). Det framgår inte t.ex. varför ett frivilligt opt in-förfarande, enligt vilket fondförvaltare kan underkasta sig de regler som kvalificerar förvaltaren att agera inom hela EES under hemlandstillsyn skulle vara otillräckligt för att uppnå den önskade inre marknaden AIFM-direktivet - Fokus på den praktiske implementering UCITS - Nye UCITS-former i dansk re Genesta får tillstånd att bedriva alternativa investerings-fonder under AIFM-direktivet. Ekonomi 12 juni 2014. Genesta har som första fastighetsfondförvaltare med fokus på Norden erhållit tillstånd att bedriva alternativa investerings-fonder under AIFM-direktivet. Sveareal förlänger. Enligt AIFM-direktivet får kommissionen på en rad områden anta s.k. genomförandeåtgärder med närmare detaljer kring direktivets regler. Dessutom kommer Europeiska värdepappers- och marknadsmyn-digheten (Esma) att utfärda riktlinjer och rekommendationer för till-lämpningen. För svensk del förutsätts regleringen bli komplettera I enlighet med AIFM-direktivet kommer de bestämmelserna att kunna börja tillämpas tidigast 2015. I propositionen föreslås även att nuvarande bestämmelser om icke EES-baserade AIF-förvaltare och icke EES-baserade alternativa investeringsfonder i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska upphöra att gälla samt att vissa följdändringar ska göras

Artikel 37.13 i AIFM-direktivet synes omfatta även den situationen. Det vore bra om detta klargjordes i motiven. 8 kap. 33 § LAIF. I paragrafen regleras svensk domsrätt vid vissa tvister mellan investerare med hemvist inom EES och icke EES-baserade AIF-förvaltare i enlighet med artikel 37.13 i AIFM-direktivet b. Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-direktivet). c. Direktivet om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper(fondföretag) (fondföretagsdirektivet) (UCITS). d. Kapitalkravsdirektivet (CRD) och kapitalkravsförordningen (CRR). e. Betaltjänstdirektivet (PSD). f AIFM-direktivet gör det möjligt att bedriva verksamhet i olika juridiska former. I EU-medlemsstater och i tredje stater kan det dessutom finnas andra alternativa fonder än sådana som grundats med stöd av AIFM-direktivet. Dessa fonders juridiska form beror på lagstiftningen i respektive stat. 3.2 Beskattning av begränsat skattskyldig

AIFM-direktivet definieras på samma sätt som svenska alternativa investeringsfonde Finansinspektionen. Box 7821. 103 97 Stockholm . DNR 2013-176-STA. ER REF FI Dnr 12-3251 . Riksbanken har inget att invända vad gäller remissens förslag på hur direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-direktivet) respektive AIF-förvaltarutrednings förslag ska införlivas i Finansinspektionens föreskrifter Reglerna om alternativa investeringsfonder originerar från AIFM-direktivet som huvudsakligen implementerats i följande rättsakter: Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013; Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS. Sammanfattning. Ett lågbeskattat bolag i Luxemburg vars verksamhet är organiserad i enlighet med vad som förutsätts i AIFM-direktivet (2011/61/EU) har ansetts utgöra en verklig etablering från vilken en affärsmässigt motiverad verksamhet bedrivs

I samband med implementeringen av AIFM-direktivet 2013 bytte lagen namn till Lagen om värdepappersfonder (tidigare lagen om investeringsfonder). Orsaken är att specialfonder inte längre regleras av lagen och att den därför bara omfattar just värdepappersfonder Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har utfärdat riktlinjer om en sund ersättningspolicy enligt UCITS- respektive AIFM-direktivet. Nämnda riktlinjer har beaktats av fondbolaget. Policyn har utformats med hänsyn till fondbolagets storlek och interna organisation samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet AIFM-direktivet har genomförts genom lagen omförvaltare av alternativa investeringsfonder. Av 12 kap. 16 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder följeratt specialfonder får läggas samman eller fusioneras tillsammans med dess finansieringsmodell innebär att Bolaget lyder under AIFM-direktivet och är därmed klassificeras som en alternativ investeringsfond. Bolaget har uppdragit åt FCG Fonder AB (FCG) som AIF-förvaltare att förvalta Bolagets tillgångar samt med Danske Bank som förvaringsinstitut att förvara Bolagets tillgångar

Lagrådsremiss130412 Förvaltare av alternativa

Med undantag för Storbritannien där denna kommunikation ges ut av Lyxor Asset Management UK LLP, som är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Conduct Authority i Storbritannien med registreringsnummer 435658, ges informationen ut av Lyxor International Asset Management (LIAM), ett franskt förvaltningsbolag auktoriserat av Autorité des marchés financiers och som lyder under. RIKTLINJER FÖR EN SUND ERSÄTTNINGSPOLICY . 7. Ersättningskategorier 31 8. Särskilda fall av ersättningsdelar 33 8.1 Tillägg 33 8.2 Rörlig ersättning baserad på framtida resultat 34 8.3 Utbetalningar av carried interest 35 8.4 Kvarhållandebonus 36 8.5 Diskretionära pensionsförmåner 36 9. Exceptionella beståndsdelar i ersättningen 3

AIFMD - ny lag som rör förvaltare av alternativa

riktlinjer om ersättningspolicy enligt AIFM-direktivet. Bolagets ersättningspolicy, utbetalt belopp och dess tillämpning ska offentliggöras senast i samband med att årsberättelsen för specialfonden respektive årsredovisningen för Bolaget offentliggörs. Informationen ska avse förhållandena per balansdagen ESMA har den 19 december publicerat en konsultation avseende tekniska råd till kommissionen om integration av hållbarhetsrisker och faktorer i MiFID II, UCITS-direktivet och AIFM-direktivet. Ändringarna berör bland annat reglerna om organisatoriska krav, produktgodkännande och lämplighetsbedömning 2-direktivet, AIFM-direktivet, kapitaltäckningsdirektivet eller MiFID 2. ERSÄTTNINGSPOLICY Rättslig grund FFFS 2019:19 lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse mm. (Tryggandelagen) Dokumentnamn Antaget datum Dokumentnummer Version Ersättningspolicy 2019-12-11 Version: 1 Dokumenttyp Dokumentansvarig Datum för ändring

Förvaltare av alternativa investeringsfonder - Regeringen

Motivet för överlåtelsen är införlivandet av AIFM-direktivet i svensk rätt som omöjliggör för ett värdepappersbolag att efter den 22 juli 2014 förvalta specialfonder. De specialfonder som kommer att överlåtas till Navigera AB är: Navigera Aktie 1 Navigera Balans 1 Navigera Tillväxt 1 Navigera Dynamica 9 aifm-direktivet - Bech-Bruu AIFM-direktivet Direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder MAD Direktiv 2003/6/EG om marknadsmissbruk EUD Europeiska unionens domstol ESMA European Securities and Markets Association ESMA-förordningen Förordning nr 1095/2010 CESR Committee of European Securities Regulators EBA European Banking Authorith Emittentens verksamhet omfattas av AIFM-direktivet som i Sverige införlivats genom lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF), ett regelverk som berör alla som förvaltar fonder som inte är värdepappers- eller specialfonder. Genom LAIF uppkom krav p

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt - Sveriges

Det finansiella klimatet mellan EU och USA kan hårdna. De regler som EU-parlamentets ekonomiutskott väntas anta i kväll innebär att många amerikanska hedgefonder inte får marknadsföras och säljas till EU-länderna. Därmed får även svenska pensionsfonder sämre placeringsmöjligheter 1 Regeringens proposition 2013/14:108 Användningen av kreditbetyg i riskhantering Prop. 2013/14:108 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen införa hårdare regler för rapportering hos riskkapitalbolag och hedgefonder enligt AIFM- direktivet 5 , och Skatteverket har startat processer mot flera aktörer i branschen. 6 Samtidigt har riskkapitalbranschen anklagats för att belåna alldeles för högt och för att avyttra sin Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. De nya reglerna berör alla som förvaltar fonder i någon bemärkelse men som inte är värdepappersfonder. Dessa regleras i stället i Lagen om värdepappersfonder

Fond & Bank ger dig dagliga nyheter och fördjupning som du kan lita på. Du som är beslutsfattare på bank eller på fondmarknaden får nyheter, EU-bevakning, personnyheter, kartläggningar, analyser och intervjuer med människorna som tar besluten 1 Regeringens proposition 2013/14:113 Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder Prop. 2013/14:113 Regeringen överlämnar denna prop ändring innan AIFM-direktivet implementerats i svensk rätt vore olämpligt. Med anledning av Advokatsamfundets ovan beskrivna uppfattning förordar samfundet i stället att LIF i nu aktuellt avseende utformas direktivkonformt. Advokatsamfiindet vill i sammanhanget också erinra om behovet av en mer samlad finansiell lagstiftning

 • Xpeng förhandel.
 • Registered trademark symbol keyboard.
 • How to transfer from Binance to SafePal.
 • Stuga fjällen påsk 2021.
 • Huis kopen Spanje Corona.
 • ESMA Rating.
 • App Aktien Indikatoren.
 • Facebook nutzer alter 2020.
 • Waarom huis kopen in Spanje.
 • Van Andel Institute staff.
 • T Mobile Mobiel.
 • Garantilön bemanningsföretag.
 • FICO full form.
 • Benchmark crypto.
 • MCQ on foreign exchange exposure.
 • Ewbf Zcash miner nanopool.
 • Kassensturz Test Smartwatch.
 • Uppsala kommun Komvux.
 • Kraken US customers.
 • HaiKhuu trading review.
 • Bingo games real money $25.
 • Uppsala kommun jobb.
 • Gå i borgen bolån.
 • LIFO Excel template.
 • AMC Flashback.
 • Tenax Therapeutics stock forecast.
 • Active Trader Webinar.
 • Zoom Aktie verkaufen.
 • Ibm cloud vmware.
 • Metsa tissue produkty.
 • SAS EuroBonus Silver.
 • Admiral markets btc.
 • Nagorno Karabakh 2020.
 • Install snap store debian.
 • PQCrypto 2021.
 • Augur prediction.
 • Bygglov balkong Göteborg.
 • Stickprovsundersökning.
 • Is bing maps api free.
 • Spärra NetOnNet kort.
 • Amazon Gutschein zurückziehen.