Home

KASAM i skolan

fokus på KASAM, känsla av sammanhang, och Cumminsmodell där fokus ligger på att undersöka samspelet mellan lärare och elev. Detta eftersom elevens tillägnande av kunskap och motivation beror på hur läraren planerar undervisningen utefter dennes erfarenheter, språ Sammanfattning: Denna studie syftade till att kvantitativt undersöka känslan av sammanhang utifrån ett salutogent perspektiv och med en fenomenologisk ansats. Detta gjordes via enkäter bland ett an. KASAM är en modell som vi kan använda för att förklara hur och varför vi människor ständigt letar efter (och väldigt gärna skapar) mönster, logik och ordning i vår tillvaro, även där det kanske inte fanns något mönster eller någon logik från början. KASAM handlar om hur vi gör det obegripliga begripligt. Det abstrakta mer konkret Även i skolans värld återfinns begreppet KASAM i ett flertal kommuner och projekt. Ofta nämns begreppet i samband med hälsofrämjande skolutveckling och framgångsfaktorer, för att bygga en stödjande skolmiljö och finna en gemensa För att sammanfatta resultatet kring korrelationen mellan KASAM och närvaro kan man konstatera att elevers skolnärvaro beror på något annat än KASAM. Visserligen fanns det en signifikant korrelation mellan KASAM och närvaro, men den var svag. Att korrelationen mellan KASAM oc

Kasam är en enkel modell som du kan använda för att ta tempen på nuläget. Du kan använda den för dig själv, eller i ditt team, din klass eller grupp. Ladda ner mitt gratis övningsblad och ta tempen på din Kasam nu direkt - Att utöver relationer till kamrater och vuxna utgör skolan det viktigaste existentiella området i unga människors liv. Resultaten visar tydligt att de som har tillitsfulla relationer både hemma och i skolan har högst värde vad gäller känsla av sammanhang (kasam)

Kasam i skolan : En kvantitativ studie av

Med stöd av Antonovskys (1991) begrepp KASAM, Känsla Av SAMmanhang, kan det lite förenklat förklaras som att eleverna upplever meningsfullhet i sitt lärande genom att de får möjlighet att utöva inflytande över sin skolsituation När hon en tid därefter gick en kurs i psykosocial onkologi kom hon i kontakt med begreppet KASAM, det vill säga hur känslan av sammanhang påverkar vår upplevelse av livskvalitet. Begreppet hade på 1970-talet lanserats av Aaron Antonowsky, professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, Israel Hur fungerar KASAM i praktiken? En faktor som påverkar oss negativt genom att orsaka stress kallas på vetenskapligt språk för en stressor. Antonovsky identifierade tre typer av stressorer, utifrån under hur lång tid de påverkar människor Professorn i medicinsk sociologi Aaron Antonovsky har utvecklat en teori om vad som skapar en känsla av sammanhang. Teorin brukar förkortas KASAM och är i högsta grad användbar för arbetslivet. KASAM består av tre olika delar: Begriplighet - Förståelse och förmåga att bedöma och förklara olika händelser

Antonovsky besvarde frågan med KASAM (Känsla Av SAMmanhang). En känsla av sammanhang avgörande för din hälsa. Enligt Antonovsky är en människa inte antingen frisk eller sjuk utan hon befinner sig på en flytande skala någonstans emellan de två polerna. Det som håller individen närmare friskpolen är om hon upplever KASAM SAMTALSKORT FÖR SKOLAN - KasamDIALOGEN ® - Salutogent tänkande (för skolan) SAMTALSKORT FÖR SKOLAN - KasamDIALOGEN. ®. - Salutogent tänkande (för skolan) 250 kr inkl. moms. SAMTALSKORT FÖR SKOLAN - KasamDIALOGEN® - Salutogent tänkande (för skolan) mängd. Lägg i varukorg Kasam 2.0 är ett projekt för bättre arbetsmiljö och sänkta sjuktal i Strömsunds kommun. Målet är att chefer och medarbetare ska arbeta fram modeller för hälsofrämjande arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal. Friskfaktorer och möjligheter i arbetsmiljön lyfts fram. Arbetsplatsträffarna står i fokus för utvecklingsarbetet

Kasam, känsla av sammanhang - mura en vägg, eller bygga en

 1. Begreppet KASAM myntades av sociologiprofessor Aaron Antonovsky (1987) och består av tre komponenter: Begriplighet (ung. jag vet vad som gäller). Handlar om förståelse och förutsägbarhet. För skolan innebär det till exempel att skapa struktur och tydlighet i vardagen vilket i sin tur ger trygghet. Hanterbarhet (ung. jag kan klara det)
 2. begreppet KASAM (Känsla Av SAMmanhang) och de tre komponenterna i KASAM-begreppet; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. För att kunna knyta an till Antonovskys teori och för att få en bakgrund till första tiden i läraryrket, har vi också använt oss av annan litteratur som tar upp och berör de områden vi valt at
 3. KASAM - Känsla av sammanhang. KASAM står för känsla för sammanhang. Grovt förenklat betyder det att graden av KASAM mäter förmågan att hantera svårigheter och stress. Ju högre grad av KASAM som en individ har desto bättre förmåga att hantera svårigheter och stressiga livssituationer som det kan innebära att få diagnos och att hantera en sjukdom
 4. KASAM har använts i svenska och europeiska studier för att mäta effekter av interventioner och förändringar över tid på gruppnivå [16,17]. Vad som kan betraktas som en statistiskt säkerställd förändring beror på flera olika faktorer och kan skilja mellan olika behandlingar och grupper
 5. av sammanhang (KASAM) i arbetet med extra anpassningar i grundskolan för att stödja elever med ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder). KASAM består av komponeterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Elever med ADHD ska få det stöd som var och en är i behov av för att klara av kunskaraven så långt som möjlig
 6. uppleva hälsa och välmående i framtiden. För att kunna förstärka meningsfullheten i skolan är det enligt tidigare forskning viktigt att utgå från elevernas perspektiv. Syftet med studien är att mäta ett antal högstadieelevers KASAM i en hälsofrämjande skola och undersöka deras tankar kring att gå i skolan
 7. KASAM känsla av sammanhang Hälsofrämjande skola vilar bl.a. i Aron Antonovskys forskning om hälsans ursprung och hans teori om känsla av sammanhang, KASAM. Tillvaron ska uppfattas begriplig, hanterlig och meningsfull för att öka en individs KASAM och därigenom öka möjligheten att nå bättre hälsa

Kasam, känsla av sammanhang för minskad stress

KASAM består av tre komponenter: Begriplighet , som innebär att det som händer går att förklara och förstå. Hanterbarhet , som innebär att man inte är ett offer för omständigheterna, utan att man har de verktyg som behövs för att påverka skeenden Vi vuxna kan tillsammans med barnet öka barnets KASAM. Vi kan exempelvis tillsammans med barnen försöka förstå det som händer i skolan (begripligt). Vi kan söka efter resurser såväl i skolan som inom barnet och i barnets närhet. Det kan också vara så att vi själva utgör en resurs (hanterbarhet) KASAM (känsla av sammanhang) är ett annat sätt att se på hur vi hanterar stress. När vi upplever livet som meningsfullt, hanterbart och begripligt har vi hög KASAM ( läs mer om KASAM i skolan PDF: Göteborgs universitet) och då är det lättare att hantera stress och motgångar

Skolan viktig plattform för ungas hälsa Skolporte

FMS Elevprofil är ett koncept för hälsomedvetenhet framtaget för elever mellan 12 och 19 år. Syftet är att öka skolans och elevens känsla av sammanhang (KASAM). Arbetet kan integreras i mentorskapet och består av en metod och ett webbaserat uppföljningsverktyg. Styrkan i metoden är att eleven själv får reflektera över sina egenskaper, känslor och beteenden skolan har slutligen ett ansvar att identifiera, förebygga och undanröja hinder som uppstår i verksamheten för barns och ungas lärande och utveckling. (KASAM). Här diskuteras också begrepp som åtgär-dande, förebyggande, främjande och hälsofrämjande arbete Jag har skrivit om psykisk ohälsa i skolan tidigare men KASAM handlar ju om att även de personer som genomgått riktigt svåra saker i livet faktiskt kan få en god mental hälsa och det tycker jag är viktiga tankar att ta fasta på. En annan anledning till att jag ville skriva boken var att jag denna gång ville ta upp lärares hälsa

Alla elevers inflytande över sitt eget lärand

KASAM-begreppet och skolan som »läkande« miljö Skolan har i detta arbete stor möjlighet att till eleven förmedla en känsla av sammanhang, s k KASAM. Känsla av sammanhang fokuserar på individens förmåga att uppleva begriplighet i sin tillvaro liksom hanterbarhet i vardagen KASAM (Känsla av sammanhang) gör att skolan eller en arbetsplats blir begriplig, hanterbar och meningsfull för en elev och en anställd. Enkla fysiska tester. Var och en får testa sin styrka, kondition, rörlighet, motorik och hållning. Prenumerera på vårt nyhetsbrev Mitt syfte i den här studien har varit att undersöka i vilken utsträckning elever i skolan upplever känsla av sammanhang på idrottsundervisningen. Känsla av sammanhang eller KASAM som begreppet heter handlar om i hur hög grad man upplever olika komponenter i tillvaron (begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet) Modellen KASAM utvecklades av Aaron Antonovsky, som var professor i socialmedicin under andra halvan av 1900-talet. Han intresserade sig för varför vissa individer lyckas klara sig igenom extrema umbäranden med sin psykiska hälsa i behåll

och KASAM - känslan av sammanhang, samt tidigare forskning inom området. Studier som gjorts har visat på klara kopplingar mellan KASAM och hälsa, samt signifikanta samband med optimism, framtidstro och allmän självvärdering. Kopplingen mellan KASAM och skolans värld är ganska ny och nämns inte så ofta. I Skolverket Känsla av sammanhang - KASAM Enligt Antonovsky behöver tillvaron upplevas begriplig, hanterbar och meningsfull för att vi ska uppleva en känsla av sammanhang. Begriplighet I vilken utsträckning man upplever: inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara information som sammanhängande, strukturerad, ordnad oc skolans idrottsundervisning, krävs det nya didaktiska och pedagogiska instrument och jag vill prova teorin KASAM och se i fall denna är ett av de nya instrumenten som man kan använda sig av. Om skolan inte är ett forum för eleverna att lära sig vikten av att kroppen behöve

Känsla av sammanhang påverkar upplevelsen av livskvalitet

6.8.5 Felicias tolkning av uppdraget: en skola för alla 55 6.9 Våra KASAM-faktorer 55 6.9.1 Respondenternas känsla av begriplighet 56 6.9.2 Respondenternas känsla av hanterbarhet 59 6.9.3 Respondenternas känsla av meningsfullhet 61 6.10 Respondenternas syn på en skola för alla 61 7 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 6 Elevernas trivsel och känsla av sammanhang (KASAM) undersöks med hjälp av en kvantitativ metod. Datainsamlingen sker i form av en enkätundersökning. Enkäten utgår ifrån Antonovskys kortare enkät på 13 frågor som mäter KASAM. Enkäten har anpassats utifrån vårt syfte och frågeställning

och i skolan - En kvantitativ och kvalitativ studie på två skolor med olika arbetsformer . KASAM, samt ungdomars innehav och strävan efter mål och mening i livet enligt teorin om Youth purpose. I studien användes en kvantitativ och en kvalitativ delstudie. 127 högstadieelever från de tv Dessa var en flicka och en pojke med hög KASAM samt en flicka och en pojke med låg KASAM. Resultat: Medelvärdet av samtliga elevers KASAM-poäng var 66, 7. Den faktor som intervjupersonerna med hög KASAM gemensamt upplevde som meningsfull i skolan var prestation. Utöver den ansåg flickan med hög KASAM att kompisarna var viktiga Kasam i skolan : En kvantitativ studie av gymnasieungdomars upplevelse av skolan. By Marielle Engberg, Anna Mikaelsson and Ingrid Ståhlberg. Abstract. Sammanfattning: Denna studie syftade till att kvantitativt undersöka känslan av sammanhang utifrån ett salutogent perspektiv och med en fenomenologisk ansats Pris: 275 kr. häftad, 2016. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp boken Psykologi för klassrummet av Tuija Lehtinen, Jenny Jakobsson Lundin (ISBN 9789188149091) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri Känsla av sammanhang (KASAM, på engelska a Sense of Coherence, SOC) är ett begrepp från salutogenes-teorin, vilket myntades av Aaron Antonovsky.Enligt Antonovsky kan en individ vara vid god hälsa om denne kan känna sig delaktig i ett sammanhang som är förståeligt och meningsfullt

Skyddsombudet på skolan uttryckte sin misstanke att det har att göra med skolledningens införande av vad de för personalen har uppgett är lågaffektivt bemötande. - Vi kan inte se någon annan anledning till det ökade våldet, sa Irene Ziverts, biträdande kommunombud och huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Stockholm En av de viktigaste skyddsfaktorerna för god hälsa är att klara av skolan. Därför är det viktigt att hälsofrämjande perspektiv integreras i det dagliga pedagogiska arbetet i förskola och skola drogförebyggande strategier inom skolan Engelsk titel PROMOTE & PREVENT - strategies in school to promote health and prevent drugs. Författare Lotta Berg Handledare Inger Holm Datum Mars 2007 Antal sidor 32 Nyckelord hälsofrämjande, drogförebyggande, ANT, drogundervisning, hälsoundervisning, narkotika, droginformation, KASAM Att satsa på skola och utbildning är därför en av de mest betydelsefulla faktorerna för att gynna barns och ungas hälsa. Genom ett omfattande och konstant hälsofrämjande arbete i skolan dvs att arbeta med hälsa i skolan, ökar chanserna till trivsel, goda relationer, trygghet, god hälsa och hög måluppfyllelse, samtidigt som risken för exempelvis skolk, kränkningar och. Institutionen för Individ och Samhälle Socialpedagogiska programmet SP 08, Campus Man kan ju klara allt bara man vill - en kvalitativ fallstudie om framtidstro och studiemotivation i årskurs nio. You can cope with everything as long as you wan

Hur fungerar KASAM i praktiken? - KaSa

Efter att ha tittat på frågan utifrån KASAM-glasögon har jag hittat komponenter som jag tror kan vara viktiga för att underlätta arbetet. Dessa är att: informationen samlad i ett dokument; liknande format/struktur varje gång; tydliga stödstrukturer; kompetensutveckling i analys på skolan; lathund som hjälp vid analys; tydlig syfte. Skola/kursverksamhet. KASAM familjehemsvård utbildar och handleder alla våra familjehem i vikten i att stötta de placerade barnen i sin skolgång. Vidare har verksamheten en skolsamordnare som är behjälplig när barnet behöver byta skola eller vid andra frågor NPF i skolan webföreläsning 12de maj Andreas Svensson Specialpedagog NPF-konsulent Ågrenska andreas.svensson@agrenska.se agrenska.se #ågrenska #npfkonsulent KASAM som arbetsverktyg Tydliga miljöer och förutsägbarhet Spåra en svår situation - Trafikljuset Kartläggnin Kasam familjehemsvård har möjlighet att slussa ut barnet i Kasam familjs öppenvård, utrednings- eller behandlingshem. Dölj.. Skola/Kursverksamhet. Kasam familjehemsvård utbildar och handleder alla våra familjehem i vikten av att stötta de placerade barnen i sin skolgång Anhängarna till lågaffektivt bemötande påminner om en sekt. Det är bisarrt att de på kort tid och utan debatt har fått så stort inflytande i skolan

KASAM är i högsta grad användbar för arbetslive

 1. Stöd från någon som jobbar med adhd. Det är bra att prata med någon som jobbar med unga och adhd. Det kan till exempel vara någon som jobbar på elevhälsan, en ungdomsmottagning, en vårdcentral, på Bup, barn- och ungdomspsykiatrin eller någon annanstans inom vården.. Du kan få lära dig mer om adhd, och vad just du behöver och mår bra av. Du kan få hjälp att träna på hur du.
 2. Ämnesord: Antonovsky, Känsla av sammanhang, hälsofrämjande arbete i skolan, betyg, Kasamnivå Känsla av sammanhang, betyg och skoltillhörighet En kvantitativ enkätundersökning bland elever i skolår nio på tre skolor i Ystads kommun Författare: Ulrika Farkas och Fredrik Mårtensso
 3. Titel: Välbefinnande och KASAM (Känsla av sammanhang) bland flickor i skolvardagen Sidantal: 33 Författare: Thorén Anna Handledare: Orlenius Kennert Datum: Maj 2011 I Skolbarns hälsovanor har sedan 1985 frågan Vad tycker du om skolan nu för tiden
 4. Tre förbättringsmöjligheter Var konsekvent med de begrepp du väljer att använda. Utveckla metoddiskussionen! [Argumentera och var kritisk] Utveckla resultatavsnittet [Kategorier, flytande text, innehåll?] Tre riktigt bra! Frågestund! Genomtänkt etikavsnitt! :) Tydligt vem so

Kasam - Lätt att lära - lattattlara

elevhälsan, fysisk lärmiljö, skolan som social mötesplats, språklig tillgänglighet och språklig inkludering, studie- och yrkesvägledarens roll, delaktighet, inflytande och individualisering, schemaläggning. I analysen påvisades en tydlig samverkan mellan olika teman i höjandet av KASAM, på ett sätt som tydliggör vikten a Samtalsstöd att pekprata utifrån, vid samtal med elev kring skol- och hemsituation.. Förutsättningar att samtala (med exempel) Förutsättningar för rastaktiviteter (med exempel) Skola Elev Plan - Ett kartläggningsmaterial bestående av en elevdel, en föräldradel och en skoldel. Ringar in svårigheter och möjligheter för elever som har en svår skolsituation är grundfundamenten i skolans uppdrag. Skolan har också ett kompensatoriskt uppdrag, det vill säga då barn och unga inte har de bästa livsförutsättningarna med sig hemifrån eller beroende på andra påverkansfaktorer ska skolan erbjuda stöd. Skolan är på så sätt möjligheternas arena och kan göra stor skillnad i varje elevs liv

Glassis

SAMTALSKORT FÖR SKOLAN - KasamDIALOGEN® - Salutogent

En känsla av sammanhang i Strömsund - Suntarbetsli

KASAM Vila och återhämtning Träna färdigheter i stresshantering Att förebygga skadlig stress: olika angreppssätt Yttre här veckan i skolan har varit för dig, vad som har varit bra, dåligt eller mittemellan. På så sätt får jag veta om det är något som behöve än eleverna i kategorin lågt KASAM-värde. Betyget har en motiverande betydelse och får eleverna att arbeta hårdare på lektionen. Eleverna upplever att de har goda insikter i hur betygen sätts oavsett skola, kön, årskurs och KASAM. Betyget har en stresspåverkan oavsett skola, årskurs, kön och KASAM-värde även i sociala sammanhang. Skolan borde öppna fler dörrar för fysisk aktivitet och skapa ett större intresse för god hälsa och KASAM för att på så sätt skapa bra möjligheter för eleverna i deras framtida liv. Nyckelord; Stress, fysisk aktivitet, KASAM, gymnasieungdomar, lärande Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan 2021-04-19. Fler remissyttranden. Kalendarium. jun. 15. 15 juni 2021, 15:00 - 17:00. Förbundsstyrelsemöte Via Teams jun. 21. 21 juni 2021 - 22 juni 2021. Digital facklig grundkurs Södermanland-Östergötland. Fler. Lärares syn på skolans värdegrundsuppdrag i grundskolan och grundsärskolan Linda Lejdemark Nina Persson Therese Vuolle Nyckelord: ekologisk modell, intervjuer, KASAM, lärare, sociokulturellt perspektiv, specialpedagogik, värdegrundsarbete. 3 Innehåll 1

Utifrån KASAM så tipsar boken Psykisk ohälsa i skolan av Magdalena Berger om sju grundläggande frågor som får eleverna att känna begriplighet och hanterbarhet. Dessa kan vara ett bra förslag att utgå ifrån i sin planering och dialog med eleverna KASAM står för känsla av sammanhang. Pedagogik i Nytidas skolor I Nytidas skolor används används tydliggörande pedagogik , Nytidas ramverk för pedagogik samt andra metoder utifrån elevernas behov. Läs mer . Samverkan LSS-boende och öppenvård Nytida erbjuder en. Han menar vidare att ett högt KASAM inte är detsamma som god hälsa, men högt KASAM ger bättre förutsättningar att klara påfrestningar i livet (ibid.). Alldeles ny forskning visar också på sambandet mellan daglig fysisk aktivitet på schemat och bättre inlärning och i slutändan större möjlighet att klara måluppfyllelse i skolan (Munkebroprojektet, Sundsbro skola, Ingegerd. 2021, Häftad. Köp boken Elevhälsa och lärarhälsa : så arbetar vi med Känsla av sammanhang i skolan hos oss

Arbetsmiljö, psykosocial - Metodstöd för elevhälsa

Huvudfråga Skiljer sej KASAM för: 1) barn i svensk skola vars föräldrar är etniskt svenska, mot ) barn i svensk skola vars föräldrar har ett annat etniskt ursprung än svenskt? Metod och material Vi ägnar den första delen av arbetet till litteraturstudier och hypotesunderbyggnad sammanhang, såsom familjen och skolan (Fagerström, 2012). Det salutogena perspektivet utgår från begreppet känsla av sammanhang, vilket på svenska förkortas KASAM (Eriksson, 2015b) och grundades av Aaron Antonovsky. I KASAM ingår tre begrepp: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet, enligt Antonovsky, handlar om hu Känsla av sammanhang, KASAM, är ett sätt att studera hälsa och välbefinnande i ett salutogent (hälsobefrämjande) perspektiv, dvs. hur olika delar av livet hänger ihop, något som får konsekvenser för helheten, hälsan, det sociala livet, arbetet och familjen KASAM : din känsla av sammanhang. Att arbeta med KASAM, känsla av sammanhang i en organisation är ett smart och långsiktigt arbete för höjd personalhälsa. Modellen kan arbetas med på olika vis. Dels i medarbetarenkäter och ledarskapsutbildningar, men även i dialogen med medarbetarna. Att våga samtala om dessa frågor är av stor fördel Stort intresse bland skolor för vårt KASAM-test. Det finns ett stort intresse kring vårt online-test som mäter välmående. Allt från elever på högstadiet till studenter på universitet använder sig av testet. Dels i utbildningssyfte men även för att göra en hälsocheck

Vidareutvecklad är detta med påfyllnad av ett salutogent perspektiv, där Antonovsky (forskare) presenterar ett sammanhang, KASAM. Känslan av sammanhang, meningsfullhet, betydelsefullhet och hanterbarhet. Barnet/eleven som idag blir utslängd från klassrummet, ska nu ingå i klassrummet Vi är en given aktör som utgör ett relevant stöd för att nå politiska mål och uppdrag i Göteborgs Stad. Vi arbetar kunskapsbaserat och har ett förebyggande fokus i vårt arbete att stärka stadens sociala arbete Inlägg om kasam skrivna av svenskamedylva. I Lisetten nr 1, 2021, är temat SKRIVA. Där har jag som vanligt en krönika med. En styrelsemedlem i Svariks frågade jag kunde skriva en artikel på temat också, vilket jag gjorde anpassning till svenska skolan. Studien har genomförts genom en enkät med två klasser på ett språkintroduktionsprogram. Resultatet visar att gruppen som helhet har god läsförståelse och att 94 % helt eller delvis har förmågan att läsa mellan raderna. Vidare har mer än hälften a

Begriplighet kasam exempel KASAM för bättre psykiskt välmående - Rehabakademi . Till exempel genom att skapa tydliga strukturer som skapar begriplighet, se till att det finns resurser som gör situationen hanterbar och se till att det finns en meningsfullhet i arbetsuppgifterna så att de utmaningar och stressituationer man ställs inför känns värda ens engageman Skolan har ett stort ansvar för att barn med särskilda behov ska kunna gå i skolan genom inkluderande åtgärder. De flesta barn med autism kan under rätt förutsättningar gå i vanlig grundskola. De barn som har autism ihop med en intellektuell funktionsnedsättning behöver vanligtvis få anpassad utbildning i en särskola Salutogenes Det salutogena synsättet/förhållningssättet innebär att tonvikten läggs vid hälsobringande faktorer där intresset är mer fokuserat på så kallade friskfaktorer än på riskfaktorer. Ett salutogent arbetssätt kännetecknas av att man tar tillvara det som fungerar och stärker individen, man ser möjligheter, styrkor, tillgångar, positiva egenskaper lyfts, man uppmuntrar. Alla elever har rätt att må bra och känna att de lyckas i skolan! Tyvärr är det inte en verklighet för alla elever idag även om det är något vi i skolan enligt lag ska jobba för. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i skolan lämnar en del att önska enligt Skolinspektionens rapport från juni 2015

Skolan är Sve-riges största arbetsplats med sina drygt 1,4 miljoner elever. Skolan är en av de viktigaste arenorna för hälsofrämjande ar-bete, näst efter familjen. Under ungdomsåren blir dessutom kamratgruppen både i skolan och i det sociala livet utanför fa-milj och skola mer framträdande utifrån den unges perspek-tiv deltog och samtliga arbetade på samma skola. Skolan var min VFU-skola under utbildningen och den är belägen i en förort söder om Stockholm. Resultat Samtliga lärare hade kunskap om symptomen för ADHD. KASAM och därmed en starkare självkänsla skulle betyda mycket för elever med ADHD KASAM och sociokulturellt perspektiv användes t ramverk för att analysera studiens data. Analysen skedde genom tematisering där vi delar in alla transkriberingar under relevanta rubriker. Resultat: Resultatet visar på att elevernas tidigare erfarenheter av natur och friluftsliv haft en påverkan på deras inställning till friluftsliv i skolan

KASAM - Känsla av sammanhang - Psoriasisförbunde

Skolan i Restaurangen och Restaurangen i skolan En undersökning av Hotell och Restaurangelevers känsla av sammanhang i sin a questionnaire, which has Antonovskys KASAM forms as an inspirational guide. The students have identified and described aspects from the kitchen training in KASAM terms Tid för samtal. Grevåkerskolan i Hammerdal utvecklar sina arbetsplatsträffar som en del av projektet Kasam 2.0. Från vänster lärarna Maria Roos, Lotta Wilhelmsson, Laila Sandqvist, Camilla Odelberg, Anneli Pålsson I skolans kultur råder uppfattningen att alla är lika duktiga och att alla ska värderas lika. I andra verksamhetsområden eller i den privata sektorn är det inte ovanligt med bonusar av olika slag om du är skicklig på det du gör. I skolans värld är det svårare att prata om att lärare är olika skickliga SammanfattningSyftet med uppsatsen är att ta reda på med utgångspunkt från Aaron Antonovskys KASAM-begrepp och Skolverkets styrdokument vad grundskoleelever lägger i begreppet friluftsliv samt vad. Uppsatser om KASAM I FöRSKOLAN. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten

Uppstartsträff - SPS

i skolan är det värt att fundera över vad det salutogena ledarskapet kan tillföra. en GånG i flen Som lärare får man lära sig så otroligt mycket. Sigridslund var en B-skola på landet, riktiga landet. I Årdala socken där den legat sedan 1842 då folkskole-reformen gjorde skolan obligatorisk för alla klassrummet, mötet, gemensamma samlingen • Rastlöshet • Intensitet - Känslan och upplevelsen att alltid vara på språng eller gå på högvarv • Svårt att vänta in -Det märks inte alltid, men känns oftast inombords Hyperaktivitet Men tänk på att en hyperaktivitet kan vara riktad inåt och vara svårare att uppfattas av andr Lediga platser: Nej Antagningsvillkor: Grundläggande behörighet och personligt brev. Kostnader: Kost och logi vid de fysiska träffarna kostar 1450 kr per träff (logi under två nätter, inkl. lakan och handduk, samt kost dag 1-3).Bor du i närheten av skolan kan du välja att betala enbart för kost vilket då kostar 630 kr per träff Skola och pedagogik | 2 timmar och 33 minuter . Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning. Beskrivning. Utbildningen Att undervisa elever med NPF berör hur du bemöter, undervisar och bygger positiva relationer med elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer.Utmaningar som du som lärare och pedagog ställs inför samt hur du skapar en stimulerande lärmiljö, utvecklar undervisningen.

Skola och pedagogik | 1 timme och 45 minuter . Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning. Beskrivning. Utbildningen Perspektiv på hälsa syftar till att utvidga synen på hälsa och hälsoarbete.Den rådande hälsonormen, med grund i ett patogent förhållningssätt, exkluderar många människor från att känna sig hälsosamma, vilket leder till utanförskap och ökad ohälsa skolan har en viktig betydelse för elevers utveckling är ett faktum inom såväl pedagogisk som psykologisk forskning (Giota, 2002). Avhopp från skolan får negativa konsekvenser för såväl individ som samhälle och elever som hoppar av skolan är sällan motiverande att lära (Scheel, Madabhusmi & Backhaus, 2009) Kasam Education, Nykvarn. 355 likes · 1 talking about this. Kasam Education erbjuder olika former av utbildningsinsatser med utgångspunkt i specialpedagogik, digitala lärverktyg - tillgänglig lärmiljö

Samtal i skolan - Petter Iwarsso

 1. Stress - Metodstöd för elevhälsa
 2. Att undervisa elever med NPF - Diploma Utbildnin
 3. Magdalena Berger Utbildning & Handlednin

Lucka 9: Salutogent förhållningssätt - att främja elevers

 1. Elevhälsa och lärarhälsa : så arbetar vi med Känsla av
 2. Elevhälsan - FMS Elevprofil ett verktyg i skolans hälsoarbet
 3. Elevhälsan - Elevhälsa och lärarhälsa - ny bok av
 4. KASAM-teorin - Nytid
 5. Förskolan i fokus: Känsla av sammanhang
 6. KASAM - vad får oss att må bra på jobbet? HRbloggen
oktober | 2016 | Elisabet Hammarqvist-ArlefalkOm oss - Tandläkarekedjan
 • Pakiet t mobile 25 zł kod dezaktywacja.
 • Arctic försäkring bluff.
 • Mijn RVO.
 • Schulden kwijtschelden toeslagenaffaire.
 • Huis kopen Spanje Corona.
 • VPC Impact Acquisition Holdings stock.
 • Real kalkylränta.
 • Is Safe Moon a good investment.
 • Verwarming berekenen kW.
 • Tilläggsupplysningar årsbokslut.
 • Presentation program free.
 • Can I buy VeChain on eToro.
 • How to stop receiving emails on iPad.
 • Headless Android emulator.
 • Trade ideas stock screener.
 • Nox spyware.
 • Blockera e post.
 • Explain xkcd 869.
 • Traditionell försäkring återbäringsränta.
 • Estimated settlements Westpac.
 • Smyckestillverkning set.
 • WAAS AquaVenture.
 • Headboard UK.
 • Natural Lip Balm containers.
 • Watt naar Ampere 12V.
 • Corporation sole real Estate.
 • Selling to CeX in store.
 • Small mining rig.
 • Next GameStop stock.
 • Köpa tomt lån Handelsbanken.
 • Kyleffekt luftflöde.
 • Mails blockieren Web.
 • Art. 82 sr.
 • Fjällräven High Coast wind parka.
 • Davinci codes.
 • Aura RGB.
 • Vad är den effektiva fronten.
 • Kerstpakketten inpakken thuiswerk.
 • Lyrics to linger By The Cranberries.
 • Invest in business loans.
 • Hefboom kopen.