Home

SCB bostadsbestånd

bostadsbestånd. Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Registret förvaltas av Lantmäteriet, som också är ansvarig myndighet. Statistiska centralbyrån (SCB) erhåller lägenhetsuppgifterna från Lantmäteriet för att producera löpande hushålls-, boende- och bostadsstatistik Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) fanns det 4 924 792 bostadslägenheter i Sverige vid utgången av år 2018. Innehåll på denna sida. Relaterad information. Fördelat efter hustyp fanns 2 081 112 lägenheter i småhus (42 procent), 2 508 679 lägenheter i flerbostadshus (51 procent), 253 821 lägenheter i specialbostäder (5 procent) samt 81 180 i. Bostadsbeståndet 31 december 2019 Nästan fem miljoner bostäder i landet Statistiknyhet från SCB 2020-04-23 9.30 Antalet bostadslägenheter uppgick den 31 december förra året till 4 978 239 Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 2 (16) 0 Allmänna uppgifter 0.1 Ämnesområde Ämnesområde: Boende, byggande och bebyggels

Bostadsbestånd. 2016 . BO0104 . Innehåll . 0 Allmänna uppgifter fornamn.efternamn@scb.se . 0.6 Uppgiftsskyldighet . Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken (SFS 2001: 99) och förordningen om den officiella statistiken (SFS 2001: 100) Statistiken visar bostadsbyggandets omfattning och inriktning, till exempel påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper, samt nytillskottet av bostäder mer detaljerat när det gäller lägenheternas utformning. Dessutom beskrivs regionala och kommunala variationer På SCB:s webbplats finns statistik på kommunnivå över bostadsbeståndets beskaffenhet. I Statistikdatabasen redovisas bostadsbeståndet efter hustyp, byggnadsperiod, ägarkategori, upplåtelseform och storlek (bostadsarea). Där finns också statistik som beskriver hushållens boende Bostadsbestånd (kalkylerat) 2008 BO0104 . I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersök-ningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten SCB:s nya kalkylerade bostadsbestånd Fr.o.m. 2010 tas bostadsbeståndet fram med en ny metod. Antal lägenheter hämtas från fastighetstaxeringsregistret (FTR) per den 1/1 varje år

Bostadsbeståndet i Sverige - Boverke

PM SCB bostadsbestånd. Publicerad: 27 maj 2009, 22:00. Kalkylerat bostadsbestånd 2008-12-31: Stor ökning av antalet bostadsrätter Antalet bostadsrätter i flerbostadshus har ökat med 46 procent sedan 1990. Antalet hyresrätter ökade bara med 4 procent under samma perio På Statistiska centralbyråns webbplats finns mycket information att ladda ner. Det är också möjligt att specialbeställa statistik för den egna kommunen. Där kan ni välja att söka statistik efter ämne, till exempel befolkning eller boende. Ni kan också välja att gå direkt in i statistikdatabasen som finns tillgänglig på webbplatsen. Där kan ni göra era egna tabeller och få. SCB:s mikrodataregister. Klicka i registerträdet för detaljerad information. Endast fullständiga och godkända dokumentationer visas. Dokumentationsarbetet pågår och fler dokumentationer läggs till löpande. Visa dokumentation inom Bostadbeståndet beräknas med hjälp av det årliga fastighets­taxerings­registret. Från och med 2010 används det årliga fastighetstaxeringsregistret som bas för beräkningarna av bostadsbeståndet. Uppdatering görs med det senaste årets färdigställda nybyggda bostäder, färdigställda ombyggda flerbostadshus och påbörjade rivningar

Nästan fem miljoner bostäder i landet - SC

Bostadsbyggnadsplaner 2017-2026/2030 5(26) Inledning Insamling av kommunernas bostadsbyggnadsplaner på basområden i Stockholms län genomförs årligen av SCB på uppdrag av Tillväxt- och regionplaneförvaltningen ombyggnader lades till eller drogs ifrån. På detta sätt kunde SCB redovisa årliga skattade bostadsbestånd för åren 1991-2009. För åren 2010-2012 användes det årliga fastighetstaxeringsregistret (FTR) per den 1:a januari respektive år som bas för att beräkna bostadsbeståndet. Precis som tidigar Konsulter: Gustav Sillfors, SCB/RM TRN 2017 - 0103 ISSN . KOMMUNERNAS BOSTADSB YGGNADSPLANER 2019-2028/2030 3 Innehåll SCB:s bostadsbestånd - register och metod. om scb >> Statistikdatabasen >> Boende, byggande och bebyggelse >> Bostadsbestånd >> Lägenheter >> Antal lägenheter efter region, hustyp och bostadsarea. År 2013 - 2019

Källa för statistiken är SCB. Bostadsbestånd Bostadsbeståndet visar antal lägenheter i flerbostadshus och småhus i kommunen/regionen. Källa för statistiken är SCB. BRP Avser statistik för bruttoregionalprodukt (eller förädlingsvärde) i miljarder kronor i kommunen/regionen SCB redovisar antal rivningar per kommun, fördelat på upplåtelseformer. Även nettoförändring av antalet lägenheter genom ombyggnad redovisas på kommunnivå och årsvis, fördelat på upplåtelseformer. Eftersom dessa uppgifter bygger på inrapportering från kommunerna så har ni själva tillgång till källmaterialet >> Statistikdatabasen >> Boende, byggande och bebyggelse >> Bostadsbestånd >> Lägenheter >> Antal lägenheter efter region, hustyp och byggnadsperiod. År 2013 - 2019 1 Välj tabel

Nybyggnad av bostäder - SC

>> Statistikdatabasen >> Boende, byggande och bebyggelse >> Bostadsbestånd >> Fritidshus >> Antal fritidshus ägda av fysiska personer eller dödsbon efter region. År 1998 - 2019. 1 Välj tabell. 2 Välj variabel. Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande,. bostadsbestånd och folkmängd år 1960. Boverket tillämpar en indelning av Sveriges kommuner i sju grupper i sina årliga bostadsmarknadsrapporter. Dessa är vart och ett av de tre stor-stadsområdena (enligt SCB:s definition från och med år 2005), högskole-kommuner med minst 75 000 invånare respektive mindre än 75 00 Kommunerna är stora användare av Hushålls- och bostadsstatistik från Statistiska centralbyrån (SCB). För att kvaliteten i statistiken ska kunna upprätthållas och förbättras måste uppdateringen av underliggande register fungera som det är tänkt

Anledningen är att bostäder med okänt byggår exkluderats. För allmänna uppgifter om bostadsbestånd och nybyggnad av bostäder hänvisas till SCBs statistik över bostadsbestånd respektive Nybyggnad av bostäder. Den fullständiga statistiken som utgör underlag till indikatorn finns tillgänglig i SCBs Statistikdatabas Bostadsbestånd Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler Fastighetspriser och lagfarter Fastighetstaxeringar Hyror i bostadslägenheter Intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus (IKU) Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande,. Stockholm påverkas av de så kallade flyttskatterna. Dels redovisar vi statistik från SCB över antal invånare i kommunen som är 65 år eller äldre, hur de bor och kommunens totala bostadsbestånd. I rapporten presenteras en undersökning till våra medlemmar som är 65 år eller äldre so Bostadsbeståndet. bostadsmarknad; Enligt upattningar från Statistiska centralbyrån (SCB) uppgick antalet bostäder i Sverige 31 december 2019 till 4 978 239, varav 42 procent i småhus, 51 procent i flerbostadshus, 5 procent i specialbostäder samt 2 procent i övriga boendeformer

Uppsala påverkas av de så kallade flyttskatterna. Dels redovisar vi statistik från SCB över antal invånare i kommunen som är 65 år eller äldre, hur de bor och kommunens totala bostadsbestånd. I rapporten presenteras en undersökning till våra medlemmar som är 65 år eller äldre som belyser deras boendesituation och syn på. Sollentuna påverkas av de så kallade flyttskatterna. Dels redovisar vi statistik från SCB över antal invånare i kommunen som är 65 år eller äldre, hur de bor och kommunens totala bostadsbestånd. I rapporten presenteras en undersökning till våra medlemmar som är 65 år eller äldre so Kalkylerat bostadsbestånd år 2003 efter hustyp och byggnadsperiod, % Byggnadsperiod Alla, 1 000tal . Före 1951 1951-60 1961-70 1971-80 Efter . 1980 . Hustyp Småhus 1 986 39 8 14 22 17 Flerbostadshus 2 366 28 17 25 13 17 Alla hus 4 352 33 13 30 17 17 . Källa: SCB. Tabell. 1.6. Kalkylerat bostadsbestånd år 2003 efter hustyp och. Danderyd påverkas av de så kallade flyttskatterna. Dels redovisar vi statistik från SCB över antal invånare i kommunen som är 65 år eller äldre, hur de bor och kommunens totala bostadsbestånd. I rapporten presenteras en undersökning till våra medlemmar som är 65 år eller äldre so Vi har ju ett befintligt bostadsbestånd också! 4 716 568 34 603 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000 4 500 000 5 000 000 Hela Sverige Bostadsbestånd och nyproduktion 2015 Källa; SCB, WSP Befintligt bestånd Nyproduktio

Bostadsbyggnadsplaner 2018-2027/2030 5(24) I Inledning Insamling av kommunernas bostadsbyggnadsplaner på basområden i Stockholms län genomförs årligen av SCB på uppdrag av Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Projektet tar fram underlag till myndigheter och andra intressenter om Sveriges bostadsbestånd genom att register (Energideklarationerna, SCB data, fastighetsregistret, årsredovisningarna) samkörs från både 2008 och 2018 för att förklara utvecklingen i bostadsbeståndet, kopplat till styrmedel. Projektet följeforskas av 1 doktorand och 4 postdocs Bostadsbestånd efter hustyp och upplåtelseform Index, 1990=100 Diagram 3:3 Källor: SCB och Riksbanken . Hushållens skulder Procent 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Diagram 3:5 Källor: SCB och Riksbanken . Fördelning av skuldkvoter för nya bolånetagare, 2012 Andel låntagare, procen heter kodade som flerbostadshus. För att beräkna 2012 års bostadsbestånd har 2012 års nybyggnad av lägenheter lagts till, rivningar har dragits ifrån och nettotillskottet av ombyggnader har lagts till eller dragits ifrån. På detta vis kan SCB redovisa ett skattat bostadsbestånd för 2012 per 2012-12-31

Dessutom beskrivs metod i SCB:s bostadsbestånd och register som det bygger på. Bostadsbyggnadsplanerna samlas in årligen av SCB på uppdrag av Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting. Syftet är att planerna ska ingå i de demografiska basområdesprognoserna Bostadsbestånd, nybyggande 1. Bostadsbeståndet i Sverige 2. Påbörjade bostäder i Sverige totalt, samtliga material. Siffrorna fr.om 2001 är omräknade av SCB enligt den nya metoden för beräkning av bostadsbeståndet som infördes 2010. Den största delen av de lägenheter som 2013 - 2016 redovisas som specialbostäder oc Stadens befintliga bostadsbestånd och behov Landskrona har en hög andel flerfamiljshus och få lägenheter i ägandeform. Den centrala delen av staden domineras helt av hyresrätter. I stadsdelarna Centrum/Öster är 86 % av bostäderna i hyresrättform (SCB 2012). Bostadsproduktionen kom under 1975 - 1985 i otakt med efterfrågan. På grund a

SCB och Hemnet.se. Det står då klart att alternativet enklare villor i Kävlinge tätort är det mest lönsamma alternativet för bostadsexploatering. 2 Innehållsförteckning utifrån befintligt bostadsbestånd och dels utifrån demografiska uppgifter såsom åldersfördelning Bostadsbestånd i Haninge 2019. Småhus: 15 111 Hyresrätt i flerbostadshus: 9 166 Bostadsrätt i flerbostadshus: 11 608 Specialbostäder: 1 335 Övriga bostäder: 158. I Haninge är 40 procent av bostäderna småhus, 25 procent hyresrätt i flerbostadshus och 31 procent bostadsrätt i flerbostadshus SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 010-479 40 0

Bostadsbestånd och boendeförhållanden - Planering för

ombyggnader lades till eller drogs ifrån. På detta vis kunde SCB redovisa årliga skattade bostadsbestånd för åren 1991-2009. För åren 2010-2012 användes det årliga fastighetstaxeringsregistret (FTR) per den 1:a januari respektive år som bas för att beräkna bostadsbeståndet. Precis som tidigar 2.2.1 Bostadsbestånd I kommunen fanns år 2006 totalt 13 215 bostäder. Av dessa var cirka 70 % (8968) småhus och 30 % (4247) flerbostadshus. Lägenheterna fördelar sig med ca 1050 bostadsrätter, ca 5335 hyresrätter och 6560 privatägda småhus (källa SCB) Som diagrammet nedan visar har bostadsbeståndet varit i stor SCB:s medborgarundersökning 2019 . Befolkningsundersökningen 2018 . Befolkningsundersökningen för unga 2018 . Befolkningsundersökningen 2014 . Servicemätning 2018 via e-post och telefoni . E-postmätning 201 Källa: Räddningstjänstens insatser, MSB och Kalkylerat bostadsbestånd, SCB. genomsnittligt antal insatser per 1 000 bostäder, 2009-2013 . Kommunal räddningstjänst 2013 13 Även när det gäller utvecklade bostadsbränder per 1 000 bostäder ä Källa: SCB Bostadsbestånd och Metria fritidshus typkod 221 Till följd av regionens kustnära läge finns säsongsvariationer i antal invånare och turister vilket påverkar avfallets mängd och sammansättning. Variationerna består främst i att en stor del a

Kalkylerat bostadsbestånd 2011-12-31: Bostadsrätterna

Så bor svenskarna – landets bestånd av bostäder kartlagt

Antal färdigställda lägenheter i flerbostadshus - SC

 1. Källa: Kommunfakta 2017 - Fagerstafakta (SCB) 7. Bostadsbestånd Det råder bostadsbrist i åtta av länets tio kommuner, trots en ökning av antalet färdigställda lägenheter jämfört med 2015. Fagersta är en av dessa kommuner och bostadsbristen försvårar bland annat möjligheten till naturliga flyttkedjor vilket särskil
 2. Uppsala är störst i landet på studentbostäder. Det visar sammanställningen över landets bostadsbestånd som Statitstiska Centralbyrån, SCB, gjort
 3. eras helt av hyresrätter. I stadsdelarna Centrum/ Öster är 86 % av bostäderna i hyresrättform (SCB 2012). Bostadsproduktionen kom under 1975 - 1985 i otakt med efterfrågan
 4. SCB:s bostadsbestånd - register och metod.. 158. Bostadsbyggnadsplaner 2018-2027 5(162) Användning av bostadsbyggnadsplanerna i befolkningsprognosen Befolkningsprognoserna är en framskrivning av den folkbokförda befolkningen och ska avbilda den framtida folkbokförda befolkningen. Planerat.
 5. Kalkylerat bostadsbestånd (SCB 2013-05-30) Småhus Flerbostadshus Hyresrätter Bostadsrätter Äganderätter Småhus Flerbostadshus Hyresräˇer 1366 Bostadsräˇer 366 Äganderäˇer 4000 Småhus 4114 4000 Flerbostadshus 1620 1366 366 4114 1620 Fördelning mellan hyresrätter, bostadsrätte
 6. Beräkningar gjorda utifrån data angående befolkningsmängd och bostadsbestånd från SCB visar att antalet invånare per bostad i Uppsala kommun 2016 uppgick till 2,02 (2,08 i riket), vilket indikerar en relativt god tillgång på bostäder i förhållande till invånarantalet. Likväl stå

Yttrande 1(3) 2018-06-20 400-2630-2018 Näringsdepartementet Postadress Besöksadress E-post Telefon 301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 halland@lansstyrelsen.se 010 - 224 30 0 Jag har fått datat från Bengt Hansson och Boverket, som satt ihop detta prisindex utifrån Mäklarstatistik och SCB (folk- och bostadsräkningarna, bostadsbestånd, sparbarometern, fastighetsprisindex, överlåtelsepriser bostadsrätter, KPI), och speciellt för bostadsrätter sträcker sig detta längre bak i tiden än enbart SCB:s siffror Bostadsbestånd, nybyggande 1. Bostadsbeståndet i Sverige 2. Påbörjade bostäder i Sverige totalt, samtliga material. Källa: SCB folk- och bostadsräkning. Siffrorna from 2001 är omräknade av SCB enligt den nya metoden för beräkning av bostadsbeståndet som infördes 2010. Den största delen av de lägenheter som 2013 - 201

Bostäder i kollektivtrafiknära läge

Landskrona hade år 2012 drygt 20 000 bostäder enligt SCBs kalkylerade bostadsbestånd. Om bostadsrätt och äganderätt adderas till statistiken syns det tydligt att Landskrona är den enda kommun i Skåne som har en hyresrättsandel som överstiger 50 %. Med kommunen som helhet ligger Landskrona på 52 Befintligt bostadsbestånd Definition av hustyper och boendeformer Hushållens sammansättning 12 Befolkningsutveckling Befolkningsprognoser 14 Bostadssbehov Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys Upplåtelseformer Behov för ensamstående Behov för familjer Behov för ungdomar Behov för äldre & funktionshindrade Behov för nyanlända Behov. Beräkningar gjorda utifrån data angående befolkningsmängd och bostadsbestånd från SCB visar att antalet invånare per bostad i Uppsala kommun 2016 uppgick till 2,02 (2,08 i riket), vilket indikerar en relativt god tillgång på bostäder i förhållande till invånarantalet Mikael Mangold har en postdoc-tjänst och leder en liten grupp som arbetar med att ta fram underlag om Sveriges flerbostadshusbestånd. Underlagen levereras till Boverket och Energimyndigheten som del i deras svar på regeringsuppdrag. Mikael Mangold är även expert inom vatten, sanitet och avfallshantering i humanitära insatser. Uppdrag görs då för MSF och MSB 4 Materialet är till största delen hämtad från Statistiska centralbyråns (SCB) statistikdatabas för boende, byggande och bebyggelse: i Borås Stads befolkning 2019 om 133 022 personer och ett bostadsbestånd om 53 621 lägenheter totalt i beståndet 2019, vilket ger 2,11

Bostadsmarknaden 2017-2018 - QiFO - Nationalekonomers

bostadsbestånd som avsåg det senaste årsskiftet och som innehöll hus och lägenhetstyp på låg geografisk nivå. sammanställer SCB statistik om bostadsbeståndet per den 31 december. Rapporten avslutas med ett avsnitt med SCB:s statistik över bostadsbeståndet 3 Författare: von Sydow, Rebecca (2013) Titel: Social blandning och blandade upplåtelseformer: en kvantitativ studie med tonvikt på nyproducerade bostadsområden [Social mix and different tenures: a quantitative study with emphasis on newly produced residential neighbourhoods] Universitet: Stockholms universite SCB Statistik över byggande, bostäder och fastigheter Rein Billström & Martin Verhage 2017-09-07 . Byggprocessens början • Bostadsbestånd exkl. fritidshus (antal lägenheter) • Fritidshus (fastighetstaxeringsregistret, totalt antal och därav utlandsägda och utlandssvenskar Bostadsbestånd, nybyggande 1. Bostadsbeståndet i Sverige 2. Påbörjade bostäder i Sverige totalt, samtliga material. Siffrorna fr.om 2001 är omräknade av SCB enligt den nya metoden för beräkning av bostadsbeståndet som infördes 2010. Den största delen av de lägenheter som 2013 - 2017 redovisas som specialbostäder oc SCB-Tryck, Örebro 2003.02 MILJÖMÄRKT Trycksak 341590. FÖRORD 3 Margareta Eriksson Beräknat bostadsbestånd 2001-12-31. Antal lägenheter: 4 307 579 1 970 400 i småhus och 2 337 179 i flerbostadshus Antal nybyggda lägenheter: 15 411 7 884 i småhus och 7 527 i flerbostadshu

Kalkylerat bostadsbestånd 2010-12-31: Nya beräkningar av

 1. Medelpriset för en bostadsrätt 1,35 miljoner kronor - statistik från SCB . Information om landets bostadsbestånd i kombination med information om de bostadsrätter och småhus med äganderätt som sålts visar att bostadsrätter omsätts oftare än småhus
 2. 1 SCB:s hemsida Kalkylerat bostadsbestånd 2012 2 Boverkets hemsida Allmännyttiga lägenheter. 2 skall de drivas affärsmässigt.3 Antalet allmännyttiga lägenheter som avyttrades 2012 innebär ungefär en 50 procentig uppgång jämfört med 2011 (6 700 lägenheter).
 3. År Befolkning Bostadsbestånd 1955 7 290 112 2 102 399 1970 8 081 229 2 635 342 1985 8 Källa: SCB, Byggfakta, Industrifakta AB 25% 15% 3% 30% 36% -29% -15% 0% 8% . SMÅHUS, NYBYGGNAD PROGNOS 2016 Påbörjade lägenheter, antal 2 470 1 120 1 750 1 800 1 700 650 0 50
 4. (SCB & Göteborgs Stad, 2007)..9 Figur 4 Viktigast för att känna sig trygg. Resursområde. Procent. (SCB (Befolkningsstruktur och bostadsbestånd, 2005) har man låtit utreda stadens demografi i olika stadsdelar och hur det framtida behovet kommer att se u
Kartbank Skåne - Region Skåne

PM SCB bostadsbestånd - Fastighetsnyt

Lund, Malmö, Norrköping, Sundsvall, Umeå, Uppsala, Västerås, Växjö och Örebro (SCB, 2010). Kommuner med ≤ 75 000 invånare - Kommuner med mindre än 75 000 invånare: Övriga kommuner i Sverige som inte omnämns i de andra kommunbeskrivningarna (SCB, 2010) Bostadsbestånd och byggande i Torsås SCB har de senaste åren förändrat sina prognoser för invandringen. Skillnaden i befolkningstillväxt fram till 2020 i den prognos som gjordes efter flyktingkrisen hösten 2015 och årets prognos är ca 170 000 invånare Statistiska Centralbyrån har släppt nya siffror över Sveriges bostadsbestånd 2019. Där kan man bland annat läsa att det i Sverige den 31 december fanns 4 978 239 bostäder. 42 procent av dessa är i småhus, 51 procent i flerbostadshus och resterande i specialbostäder samt övriga hus. Hyresrätten är den vanligaste upplåtelseformen i flerbostadshus med 58 [

avseende befolkning, bostadsbestånd, byggande och planberedskap (s 22-25). Dessa förutsättningar utgör, tillsam-mans med SCB:s befolkningsprognos för Klippans kommun år 2014-2034 (s 26-28), en grund för de analyser av bostadsbehov, efterfrågan, utmaningar och möjligheter som följer (s 29-39). Sist i fördjupningsdelen återfi. flerbostadshus samt SCB:s statistik. Trähusbranschen Publiceras en gång per år, april/maj. Visar fakta om trähusbyggandet, t.ex. bostadsbestånd, påbörjade och färdigställda lägenheter, upplåtelseformer, företag och anställda, produktion, export och import, andel trähus och priser. TMF i siffror Publiceras två gånger per år, apri

Statistiska centralbyråns webbplats - Planering för

Källa: SCB Bostadsbestånd 2019 Tabell 1 Befolkning i KSRR:s medlemskommuner. Nuläge och prognos. Antal invånare, st. Källa: SCB samt befolkningsprognos för kommunerna 2018/2019 2.3 Näringslivsstruktur Näringslivet i KSRR:s verksamhetsområde är expansivt och domineras av verksamheter inom handels-, industri- och tjänstesektorn. Flertale Skolval efter bostadsbestånd. Andel skolor i olika boendeform som deltog i skolval. EU-valet 2019. Kommunens bostadsbestånd Andel med skolval % Antal skolor Andel hyresrätter, % < 30 12 672 30-47 16 2227 > 47 15 624 Andel bostadsrätter, % < 10 13 673 10-30 16 2011 > 30 14 839 Andel villaägande, % < 20 15 100 Källa: Folk- och bostadsräkningarna 1960-1990, stadsledningskontoret 2000, SCB 2013 Anm Stadsledningskontorets uppgifter om beräknat bostadsbestånd skiljer sig från SCB:s. 1 Uppgifterna för år 2000 är hämtade från stadsledningskontorets uppdatering av resultatet i Folk- och bostadsräkning 1990 Ett nytt avsnitt om bostadsbyggande och bostadsbestånd har tillkommit. Förbättrad layout av tabeller. I samband med att SCB släppte den registerbaserade sysselsättningsstatistiken för 2019 skedde en förändring av definitionen på hur mycket en individ behöver arbeta för att räknas som sysselsatt Källa: SCB. * Anm. 2007 blev Heby del av länet med 13 492 inv. och Knivsta bildades 1/1 2003 genom avknoppning från Uppsala (12 586 personer). Det påverkar jämförelser över tid för Uppsala län totalt och Uppsala kommun men de effekterna har räknats bort i tabellen. Bostadsbestånd och dess utveckling per kommun i Uppsala län, 1999-200

Kalkylerat bostadsbestånd 2012-12-31: Kraftig minskning av

Källa: SCB Hustyp: Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus). Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållander tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus. Övriga hus avser byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, t.ex. byggnader avsedda för verksamher eller samhällsfunktion Figur 2: Bostadsbestånd ökar mer än nybyggnation Figur 3: Bostadsbestånd och antalet hushåll Figur 4: Ackumulerat bostadsöverskott Figur 5: Trångboddhet syns ej i data Anm.: Antalet individer per hushåll skiljer sig något åt mellan statistikkällor. I figuren ovan används SCB medan det i texte bostadsbestånd 2015-2018 3.1 Befolkningsutveckling SCB prognosticerade att kommunens befolkning skulle öka från ca 15157 invånare år 2013 till ca 15 170 invånare år 2018 men befolkningen var i slutet av år 2018 uppe i 15 800 personer, betydligt fler än prognosen

SCB:s mikrodataregister - www

Den tematiska syntesen om renovering av befintligt bostadsbestånd består av tre delar. Först ges en översikt av kunskapsläget i Sverige om renovering och exempel på forskning och utveckling som bedrivs inom området. I den andra delen sammanfattas tolv projekt som har genomförts inom ramen för E2B2s program och har relevans för renovering Tabell 4. Lägenheter i kommunen enligt SCB:s kalkylerade bostadsbestånd 1990-2007 (SCB). Kommunskatt Kommunens skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning under år 2007 uppgår till cirka 886,0 miljoner kronor. Skatten är kommunens största intäktspost oc Källa: SCB:s statistik avseende hyra, månadsavgift och insats. Egna beräkningar med antagen ränta 2 % efter skatt på hela insatsen. Källa: 1) SCB, stora tal avrundade 2) Egen uträkning baserad på antagandet att 85 procent av köpesumman är lån, till en ränta på 2 procent Befolkningen i Östersunds kommun var enligt SCB:s officiella siffror 63 985 personer den 31 december 2020. Det innebar en ökning med 206 personer under 2020 Källa: SCB KOMMUNENS VISION Till bostadsförsörjningens framtidsarbete har arbetsgruppen valt att arbeta med ett mål med tidsperspektivet 2030 som ut- BEFINTLIGT BOSTADSBESTÅND Sedan 2001 har det byggts över 100 småhus och enstaka flerbostadshus i Årjängs kom-mun

Bostadsbestånd - Östersund

Förra året kostade ett småhus i Danderyd i snitt 11 209 000 kronor enligt SCB. Om köparen behövde nya pantbrev till ett belopp som motsvarade halva huspriset blev stämpelskatten sammanlagt 280 225 kronor, 168 135 kronor för lagfarten och 112 090 kronor för ny inteckning. - Stämpelskatten har blivit en stor kostnad för köparen SCB har bytt metod för beräkning av det kalkylerade bostadsbeståndet två gånger de ­senaste åren. Tidigare utgick man från folk- och bostadsräkningen 1990, De nya metoderna ger en bättre bild av dagens bostadsbestånd, men försvårar jäm­förelser bakåt i tiden

(1) Från och med 2016 baseras beståndsstatistiken på lägenhetsregistret, källa SCB, Sweco. Hyresmarknaden i Stockholm De senaste årens stora befolkningsökning har dämpats något under de två senaste åren, och ökningen 2016 stannade på 12 000 personer Allmännyttans bostadsbestånd minskar i Västerbotten Uppdaterad 19 februari 2021 Publicerad 26 augusti 2020 Det kommunala bostadsägandet i Västerbotten krymper Enligt den senaste statistiken från Statistiska centralbyrån, SCB, är det stora åldersskillnader i landet på när föräldrar får sitt första barn. Äldst under 2013 var mammorna i Danderyd, där medelåldern på förstagångsföderskor var 32,4 år. Yngst var mammorna i Pajala med en medelålder på 24,0 år

 • Chifferkurs 1941.
 • Omega symbol betydelse.
 • AQN discussion.
 • Vad är funktionsmått.
 • Vem äger Preem i Sverige.
 • Faucet MetaMask io refused to connect.
 • Recharge Bitnovo.
 • Veoneer Inc.
 • RVO bellen TVL.
 • Arctic Spa Kodiak price.
 • Exemple de dossier de recherche de fonds.
 • ProRealTime IG.
 • Tzero car.
 • Backtrader database.
 • Lisk Coin.
 • Vad är import och export.
 • Moto G5 Plus specificaties.
 • Tidpunkt för avdragsrätt ingående moms hyra.
 • How to become a cryptocurrency broker in India.
 • Clarisse Crémer parents.
 • Nordea Global Passiv Morningstar.
 • Loonheffing UWV berekenen.
 • Sorteringsjobb.
 • Should I buy Ethereum or Chainlink.
 • Samsung Common Interface Adapter.
 • Nordea Global Passiv Morningstar.
 • VOCALOID 5 voicebanks.
 • Bästa Camping Västkusten.
 • Bitcoin Regulierung.
 • TUC kurser.
 • Ekologiskt mjöl Skåne.
 • Cách mua Bitcoin ở Việt Nam.
 • ING dividend herbeleggen.
 • Can i play android games on linux.
 • Tåg Luleå Göteborg.
 • Raoul paul age.
 • SBAB bolån process.
 • Börsenführerschein Hörbuch.
 • Specific identification cryptocurrency.
 • Gnostics meaning in Urdu.
 • Bygglov uterum nya regler 2020.