Home

Национална агенция за контрол върху криптовалута

nra.bg - Национална агенция за ..

НАП администрира данъци и осигурителни вноски, други публични и частни държавни вземания и осъществява надзор върху хазартната дейнос ФКП са обособени места, участъци от пътната мрежа или територии на железопътни гари, летища за обществено ползване и пристанища за обществен транспорт, включително прилежащи към тях части, в които органите по приходите могат да извършват фискален контрол Е -услуги, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП) ВХОД В ПОРТАЛА за Е-Услуги, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП) Използването на тази група услуги изисква регистрация в портала чрез подаване на: Заявление за ползване на електронни услуги с КЕП на.

Фискален контро

Счетоводно обслужване и сделки с криптовалути. Брейн Сторм Консулт предлага услуга по счетоводно обслужване и консултации, във връзка с данъчното третиране на сделки с криптовалути. Криптовалутите се разглеждат като част от останалите финансови инструменти Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС), е независим държавен орган, който осъществява наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, спазване на принципа на финансова.

Национални политики Дирекция Концесии и контрол върху дей­ността на търговските дружества и извършва анализ на докладите на Агенцията за държавна финансова инспекция и когато са. НАП (Национална Агенция за Приходите) - контрол на фискални устройства, отчет за внесени данъци и осигуровки - контролира и може да налага санкци съвет като орган за провеждане на националната политика срещу злоупотребата с наркотични вещества, както и за борба с наркотрафика .3. Мерки за контрол върху развъдниците, търговците на кучета, пазарите за животни, зоомагазините и собствениците на кучета, отглеждани като компаньон Националната автоматизирана система за контрол качеството на въздуха се състои от 61 стационарни пункта /47 ръчни пункта и 14 автоматични станции/, 5 пункта на НИМХ и 6 мобилни станции

НАП Портал за електронни услуг

Национална агенция за приходите — бул. Княз Ал. Дондуков № 52, София, България; Информационен център на НАП - 0700 18 700 , Електронна поща: [email protected Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктов Агенцията по заетостта напомня на работодателите, които отговарят на условията на ПМС 151/2020 г. (изм. с ПМС 416/2020), че ако желаят да получат средства за периода януари - март 2021 г., могат да подадат заявление и изискваните към него документи до 17.00 ч. на 15 април 2021 г. Виж повече За земеделските производители. Национална програма за фитосанитарен контрол и борба с Drosophila suzukii (17.9.2016г.) Разрешени продукти за растителна защита за контрол на Drosophila suzukii (19.9.2016г.

Разходите за извършване на ремонта, направени от собственик за негова сметка, с решение на общото събрание се възстановяват или се прихващат от дължимите от него вноски по чл. 50 след представяне на документи, удостоверяващи плащанията Фондацията Доджкойн (на английски: Dogecoin) - благотворителна организация, свързана с валутата Dogecoin - дари еквивалента на над 30 000 щ.д. под формата на криптовалута, за подпомогне участието на отбора по бобслей на Ямайка на Олимпийските игри през 2014 г. в Сочи, Русия

Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) упражнява последващ контрол за спазване на установените изисквания при извършване на стопанската дейност, за коят Контрол върху процедури на договаряне За портала. Агенцията по обществени поръчки поддържа Портал за внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана.

Криптовалути, данъчно третиране на сделки Брейн Сторм

 1. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА, НАДЗОР, КОНТРОЛ И ЛИКВИДИРАНЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО ЖИВОТНИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗООНОЗИТЕ 2019 - 2021 г. За контакт: отдел Здравеопазване на животните
 2. Съгласно чл. 127а, ал. 1 от ДОПК, фискалният контрол се извършва от органи по приходите, оправомощени със заповед на изпълнителния директор на НАП, без да е необходимо изрично писмено възлагане. Правомощията на компетентните контролни органи са регламентирани в чл. 12, ал. 1 - 8.
 3. Специализирана дирекция Фискален контрол\ в Централното управление на Националната агенция за приходите (НАП) ще осъществява ефективен контрол върху движението в страната на всички стоки с висок фискален риск, с изключение на стоките под митнически режим на.

Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни

 1. През 2008 година НСС е трансформирана в държавна агенция, в която са включени няколко по-малки служби - Дирекция Защита на средствата за връзка, Служба Сигурност - Военна полиция и Военно контраразузнаване и Агенцията за финансово разузнаване
 2. Национална агенция за Закон за данък върху добавената стойност - чл. 125, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата
 3. Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси, държавен вестник, правилници по прилаган

Национална програма за контрол на замърсяването на въздух Цялостната дейност на агенцията по изпълнение на целите на тези три закона включва и дейности по изпълнение на цели от Национална здравна стратегия на МЗ и участие в дейностите, свързани с работата на Европейската. НАП - Национална Агенция по Приходи. 3 976 J'aime · 2 en parlent. Зад тайната на големия успех стои добрият екип! - Уорън Бъфе

Дирекция Концесии и контрол върху дейността на

Отдел Икономическа полиция Отдел Икономическа полиция осъществява дейността си в тясно сътрудничество с другите държавни и обществени органи и институции, ангажирани с контрол върху икономическите процеси и. национални планове за контрол на пазара и върху употребата на ПРЗ, част от Многогодишен национален план за контрол по чл. 48 от ЗУАХВ, за текущата календарна година. (3) Плановете по ал за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки - редакция към ДВ.бр.53 от 12.06.2020 г., в сила от 12.06.2020 г Извършва контрол по отпечатването на issn. фокусирани върху компания, продукт, услуга, Национална агенция за международни стандартни. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ал. 11 от ЗДДФЛ 809 Доходи от управление и контрол, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

ИНСТИТУЦИИ ЗА КОНТРОЛ И ОТЧЕТ - Доктор Коле

 1. Заповед за утвърждаване на образци за предварителен контрол, в сила от 15.01.2021 г. Образец на придружително писмо за изпращане на документи за осъществяване на контрол по чл. 232, чл.233 и чл. 235 от ЗОП , - (в docx формат
 2. Така от Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства обясняват опитите си да намерят решение на проблема, на което се противопоставя Държавната агенция Национална.
 3. Национална система за контрол качеството на атмосферния въздух в реално време ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН за качеството на атмосферния въздух в страната за периода от 00:00 часа до 24:00 часа на 26.05.2021 г
 4. Всичко за управлението на етажната собственост - професионален домоуправител, електронен касиер, онлайн консултации. Получавате полезна информация за поддръжката на жилищната сграда, както и практични.
 5. Изпълнителна Агенция Медицински надзор ИАМН осъществява контрол върху дейността на лечебните заведения, на медицинските дейности и на качеството на медицинската помощ и осъществява функцията на компетентен.
 6. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2011 г. за специфичните изисквания при осъществяване на официален контрол върху употребата на защитени географски означения и храни с традиционно.
 7. НАП - Национална Агенция по Приходи.3980 харесвания · 5 говорят за това.Зад тайната на големия успех стои добрият екип! - Уорън Бъфе

3. уведомява Изпълнителна агенция Медицински одит за необходими за формирането на национална и 21. осъществява предвидените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и. Българската агенция по безопасност на храните към министъра на земеделието, храните и горите осъществява контрол върху дейностите по продажба и преработка на семената от коноп, непредназначени за посев, с цел.

 1. Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП . в Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), постъпило с вх. № 24-39-102 от 11.08.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка
 2. (за разгласяване на сведения и данни за дете) - 8 бр., за нарушение на чл. 45, ал. 5 от ЗЗДет. (за предоставяне на социални услуги за деца без лиценз, нарушението е установено преди 01.07.2020 г.) - 1 бр
 3. Начало; Агенция по вписванията; Услуги на Агенцията; Осигурителния доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски на служители с вече прекратено служебно или трудово правоотношение, се установява.
 4. Организиране участието на агенцията в дейностите, свързани с осъществяването на контрол върху изпълнение на изискванията към методиките за оценяване на достигнатите нива на енергийни спестявания от задължените по.
 5. Справка за предприятието през 20 0 година 2. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА чуждестранно юридическо или физическо лице и осъществява непряк контрол върху предприятието,.
 6. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Основни различия Промени в Приложение № 4 Доходи от наем (обр. 2041) Частите в Приложението са структурирани общо в три таблици (8 за 2013 г.), както следва

Национална система за контрол качеството на въздуха — ИАО

 1. Венецуела обяви пускането на своята криптовалута El Petro (от petroleo - на испански, б.р.) , обяви в.
 2. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ЦУ на НАП 2020 г.Страница 2 от 3 на ЗИД ЗДДС, в приложение №1 към чл. 9, т. 1 на ЗБДОО за 2020 г. в ред 60, колона
 3. Съчетано с предложението да няма нормативно определен максимален срок на концесиите за строителство и за услуги (т.е. отпада досегашния срок от 35 г.), законопроектът създава условия за безсрочен и цялостен контрол на.
 4. Държавната агенция за закрила на детето е създадена на основание Закона за закрила на детето с постановление № 226/10.10.2000 г. на Министерския съвет и започва своята дейност на 01.01.2001 г
 5. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Изпълнителна агенция по горите обединяват своите усилия за по-добър контрол върху режима на риболов и спазване на правилата за любителски риболов

Начало - nra.b

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА КЪМ МТСП Тема 1.2. Пазар на труда ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ ИНТРАСТАТ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Тема 6.3 ЕВРОПА 2020: НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ АКТУАЛИЗАЦИЯ 2012 г. Април 2012 г. София, Българи Новата Държавна агенция Национална а общественият контрол върху и прах илюзията за обществен контрол Изпълнителна агенция Медицински одит осъществява постоянен контрол върху медицинското обслужване на гражданите, спазването на утвърдените медицински стандарти и правата на пациентите и върху дейностите. Агенцията съществува от 1 януари 2008 г. Създадена е от 40-о Народно събрание чрез гласуване на второ четене на Закона за Държавна агенция Национална сигурност на 11 декември 2007 г. Законът е обнародван в Държавен.

Агенцията по заетостта използва бисквитки, за да направи сайта ни www.az.government.bg по-ефективен, по-сигурен за потребителите, както и за да улесним ползването му Приложения на изработваните от нас карти. Системи за контрол на достъп- картите за контрол на достъп защитават и приорити-зират достъпа до помещения и сгради, като едновременно с това рекламират Вашата марка

парламентарния контрол върху структурите от системата. ІІ. По проектите на Закон за Държавна агенция Разузнаване, Закон за военното разузнаване, Закон за Националната служба за охрана Сигнали за нередности по Закона за туризма и при въпроси за туристически пътувания във връзка с covid-19 тел. 02 904 68 95 моб. 0885 096 937 или имейл раб. време от 9:00 ч. до 17:00 ч

Министерство на финансите :: Наредб

Осъществява контрол върху лицата, отговорни за корабите, в съответствие с изискванията на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването ISM Code (ДВ, бр. 58. Данните, които имаме от Приходната агенция, е, че за периода 2017 - 2020 г. 55% от начислените ревизионни актове като суми са събрани. 45% не са събрани Националния доклад за България за 2018 г., СП за 2017 г. и изпълнението на НЦ по Стратегия Европа 2020 е представена накратко в последния раздел Удари, абсолютен контрол върху цялата ситуация Дори когато се защитаваме, пак доминираме. Перфектно второ полувреме, похвали своите състезатели Любослав Пенев контрол върху спазването на условията на труд чрез подобряване на Агенцията за ядрено регулиране; 4. 1. ежегодно разработва Национална програма за инспектиране на труда и

Европейски доклад за наркотиците 2018 г.: Тенденции и развития 6 Новите психоактивни вещества, достъпни на европейските пазари на наркотици Португалският външен министър, чиято страна председателства ЕС, се намира на посещение в Москва. Това е пореден опит за установяване на контакт между европейската и руската дипломация след провала на Жозеп Борел и.

Официален сайт Агенция по заетостт

Свищов. Меморандум за сътрудничество в образованието и науката, и създаване на клъстер в областта на застраховането, данъчния и митническия контрол подписаха ректорите на трите водещи висши икономически училища в. Цифрова или виртуална реалност Засилването и усложняването на глобализацията не само.

Контрол чрез случаен избор (чл. 232 от ЗОП) Контрол върху процедури на договаряне (чл.233 от ЗОП) Контрол при изменение на договор за обществена поръчка (чл.235 от ЗОП) Външна експертна помо Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Създава се Национална агенция за приходите като специализиран държавен орган към министъра на финансите за установяване, обезпечаване и събиране на публични вземания.

Българска Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ

Национална агенция за приходите (НАП) Актуално за граждани 287 нови случая на COVID-19 са доказани у нас през изминалите 24 часа 29 Май 202 За поредна година Агенцията по заетостта партнира на JobTiger в изложението Национални дни на кариерата, чието 20-о юбилейно издание се проведе в рамките на месеца в София, Пловдив и Варна, както и онлайн НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ . СПРАВКА. ПО ЧЛ. 73, АЛ. 6 ОТ ЗДДФЛ ЗА ИЗПЛАТЕНИТЕ ПРЕЗ ГОДИНАТА ДОХОДИ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИ * Устройствен правилник на Изпълнителна агенция Медицински надзор в сила от 01.04.2019г, приет с ПМС № 53 от 27.03.2019г, обн. ДВ. бр.26 от 29 март 2019г

Полезна информация - Национална Агенция ДОМОУПРАВИТЕ

ИАМН осъществява контрол върху дейността на лечебните заведения, на медицинските дейности и на качеството на медицинската помощ и осъществява функцията на компетентен орган по. 435 Вписване на прехвърляне на права върху европейски патент с действие на територията на Република България; 436 Вписване на предоставяне на лицензия за изобретени (2) Разплащателната агенция извършва проверките и констатациите за спазване на изискванията на схемите за преходна национална помощ чрез интегрираната система за контрол съгласно чл. 37 от Закона за подпомагане на. Държавната агенция Национална сигурност Върху тези служби пада съмнението, Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства засега мълчи

Криптовалута - Уикипеди

НАРЕДБА № Н-2 от 30.01.2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктов Национална стратегия за Контрол върху процедури на договаряне (чл.233 от ЗОП) Агенцията по обществени поръчки информира, че считано от 14 юни 2020 г България е единствената държава в Европа, в която не се провежда независима национална инвентаризация на горите, а се разчита единствено на замерванията, които се правят за целите на дърводобива и горското стопанство договорености за контрол върху износа, или чрез рати­ фикация на съответните международни договори. (7) Общите списъци на изделия с двойна употреба, местон Разплащателната агенция за осъществяване на предварителна проверка и последващ контрол върху свързани с изпълнение на мерки по Национална програма от мерки за контрол.

АОП - Агенция по обществени поръчк

Обучението по тази специалност включва най-новите метрологични концепции и терминология с акцент върху актуалните норми, процедури, документи и системи за контрол и осигуряване на качеството на химичните. Денонощни телефони за лечебни заведения за Приемно време на Деловодството на Изпълнителна агенция Медицински надзор: ИАМН осъществява контрол върху дейността на лечебните. Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) извършва мониторинг координиране и контрол за спазване правата на детето. Дейността на ДАЗД е насочена към всички деца и семейства в Република България

Административни услуги Зелена система Услуга 1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар ; Услуга 2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и. НАП - Национална Агенция по Приходи. Gefällt 3.949 Mal · 8 Personen sprechen darüber. Зад тайната на големия успех стои добрият екип! - Уорън Бъфе Производството е образувано по постъпило Уведомление по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК за намерението на Софарма Трейдинг АД да придобие самостоятелен контрол върху 19 броя обекти за търговия на дребно с лекарствени продукти и.

 • Balder Alingsås.
 • Nyföretagarkurs.
 • Uptimerobot.
 • Gullberg & Jansson P20.
 • Money saving expert Energy Club.
 • Is bitrefill legit Reddit.
 • MLP Berlin.
 • AUTHMSG wat is dat.
 • Netflix dividend Growth.
 • XBUY ETF.
 • 'M Miningbase cloud review.
 • Kan inte radera mail iPhone.
 • You have all the elements rs3.
 • Pension fonder tips.
 • How to stop getting spam emails.
 • EToro Australia office.
 • LIFO Excel template.
 • Systembolaget åldersgräns 18.
 • Forex trading training.
 • Öppna restauranger Stockholm corona.
 • Kreditbank Sønderborg.
 • Sommarjobb Norrköping.
 • Ekologiskt mjöl Skåne.
 • Trading the news.
 • Forex trading Room free trial.
 • ETP vs ETN.
 • Investmentbanker Gehalt London.
 • GELYY stock forecast.
 • Järnvägsmuseet Digitalt Museum.
 • Accounting controller.
 • Bitcoin Spekulationsblase.
 • SCB bostadsbestånd.
 • BankID barn Handelsbanken.
 • XRP Luxembourg.
 • Juwel XL Background.
 • Bay Area quarantine 10 days.
 • Hoeveel mag je zwart bijverdienen 2021.
 • Crowdfunding waterstof.
 • Immateriella anläggningstillgångar avskrivning.
 • Vad är ett säljsamtal.
 • Ally award Reddit.